Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 1315 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 1916 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 1954 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 2035 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 2074 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 2117 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 2572 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/framework/lessparser.php on line 2644 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/menu/GKBase.class.php on line 114 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/templates/meet_gavern/lib/menu/GKHandheld.php on line 76 Algemene voorwaarden Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/7/f/b/miekehanemaaijer.nl/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Main menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 1 mei 2015

Iedere leverancier is verplicht Algemene Leveringsvoorwaarden op te stellen.
Onderstaand die van Mieke Hanemaaijer, organisatie adviseur.

artikel 1.Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Mieke Hanemaaijer organisatie advies, hierna te noemen:
“Mieke Hanemaaijer”, en de Opdrachtgever waarop Mieke Hanemaaijer deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Mieke Hanemaaijer, voor de uitvoering waarvan, door Mieke Hanemaaijer, derden
dienen te worden betrokken.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mieke Hanemaaijer
en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de
geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.

6. Indien Mieke Hanemaaijer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,
of dat Mieke Hanemaaijer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Mieke Hanemaaijer zijn vrijblijvend, tenzij
in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei
wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Mieke Hanemaaijer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden
indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in
de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Mieke Hanemaaijer daaraan
niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Mieke Hanemaaijer anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mieke Hanemaaijer niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van
de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.

artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst,
prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Mieke Hanemaaijer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Mieke Hanemaaijer
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Mieke Hanemaaijer dient daarbij
een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Mieke Hanemaaijer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Vertrouwelijke
informatie die wordt besproken en/of geleverd wordt, zal vertrouwelijk worden
behandeld.

4. Mieke Hanemaaijer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW
wordt uitgesloten.

5. Indien door Mieke Hanemaaijer of door Mieke Hanemaaijer ingeschakelde derden in
het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de
Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de
Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.

6. Mieke Hanemaaijer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te
voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Mieke Hanemaaijer de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mieke Hanemaaijer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Mieke Hanemaaijer worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mieke Hanemaaijer
zijn verstrekt, heeft Mieke Hanemaaijer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
Opdrachtgever de gegevens aan Mieke Hanemaaijer ter beschikking heeft gesteld.
Mieke Hanemaaijer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat Mieke Hanemaaijer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte
onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan
zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al
dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in
kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor
kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
Mieke Hanemaaijer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door
een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven
termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging
in prijs en termijn van uitvoering.

10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Mieke Hanemaaijer
gerechtigd om daarvoor akkoord te geven en de Opdrachtgever akkoord is gegaan
met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal
worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst
levert geen wanprestatie van Mieke Hanemaaijer op en is voor de Opdrachtgever
geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Mieke Hanemaaijer een verzoek tot wijziging
van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.

12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Mieke Hanemaaijer gehouden is, dan is de Opdrachtgever
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Mieke Hanemaaijer daardoor
direct of indirect ontstaan.

13. Indien Mieke Hanemaaijer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs
overeenkomt, dan is Mieke Hanemaaijer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is
om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of
regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op
titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Mieke Hanemaaijer

- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis
van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een
bevoegdheid of een op Mieke Hanemaaijer rustende verplichting ingevolge de wet;

- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie
maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen
dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Mieke Hanemaaijer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit
de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van
de overeenkomst Mieke Hanemaaijer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien
de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de
zijde van de Opdrachtgever niet langer van Mieke Hanemaaijer kan worden gevergd
dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen.

2. Voorts is Mieke Hanemaaijer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Mieke Hanemaaijer kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mieke Hanemaaijer
op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mieke Hanemaaijer de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet
en overeenkomst.

4. Indien Mieke Hanemaaijer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Mieke Hanemaaijer
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Mieke Hanemaaijer
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél
tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mieke Hanemaaijer, zal
Mieke Hanemaaijer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht
van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
Mieke Hanemaaijer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Mieke Hanemaaijer anders
aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of
faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen
drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering
of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk
over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mieke Hanemaaijer vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Mieke Hanemaaijer
op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert,
dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

artikel 5 Overmacht

1. Mieke Hanemaaijer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mieke Hanemaaijer geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Mieke Hanemaaijer niet in staat is zijn verplichtingen
na te komen. Werkstakingen van derden daaronder begrepen. Mieke Hanemaaijer
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mieke Hanemaaijer
zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Mieke Hanemaaijer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Mieke Hanemaaijer ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze
zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Mieke Hanemaaijer gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
door Mieke Hanemaaijer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij schriftelijk anders door Mieke Hanemaaijer aangegeven. Mieke Hanemaaijer
is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een
factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is
alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Mieke Hanemaaijer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom
en de lopende rente. Mieke Hanemaaijer kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Mieke Hanemaaijer kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Mieke Hanemaaijer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op
afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin
gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode
volgens Rapport Voorwerk II. Indien Mieke Hanemaaijer echter hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden
verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens
rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door, in het kader van de overeenkomst, Mieke Hanemaaijer geleverde blijft
eigendom van Mieke Hanemaaijer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit
de met Mieke Hanemaaijer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Mieke Hanemaaijer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het
eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Mieke Hanemaaijer veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever
verplicht om Mieke Hanemaaijer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud
geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek aan Mieke Hanemaaijer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering
van de verzekering is Mieke Hanemaaijer gerechtigd tot deze penningen. Voor
zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Mieke Hanemaaijer bij
voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader
nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Mieke Hanemaaijer zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Mieke Hanemaaijer en
door Mieke Hanemaaijer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar
de eigendommen van Mieke Hanemaaijer zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Mieke Hanemaaijer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel
genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik
binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te
verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en
voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Mieke Hanemaaijer kan in
dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te
leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van half jaar
na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of
partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Mieke Hanemaaijer
verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan
is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als
gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of
gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de
Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Mieke Hanemaaijer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden
ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever
komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of
het gevolg is van omstandigheden waar Mieke Hanemaaijer geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch
niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op
het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever
te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande
zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na
levering schriftelijk aan Mieke Hanemaaijer te worden gemeld. Eventuele niet
zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen
veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Mieke Hanemaaijer te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
het gebrek te bevatten, zodat Mieke Hanemaaijer in staat is adequaat te
reageren. De Opdrachtgever dient Mieke Hanemaaijer in de gelegenheid te stellen
een klacht te (doen) onderzoeken. Mieke Hanemaaijer zal binnen een week na
ontvangst van de klacht aangeven op welke wijze zij de klacht zal onderzoeken,
waarbij is aangegeven binnen welke termijn de opdrachtgever een uitvoerig
antwoord kan verwachten.

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen
waartoe hij Mieke Hanemaaijer opdracht gegeven heeft.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever
geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Mieke Hanemaaijer de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze
niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de
Opdrachtgever, ter keuze van Mieke Hanemaaijer, vervangen of zorgdragen voor
herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever
voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen
zaak aan Mieke Hanemaaijer te retourneren en de eigendom daarover aan Mieke Hanemaaijer
te verschaffen, tenzij Mieke Hanemaaijer anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
Mieke Hanemaaijer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
Opdrachtgever.

9. Mieke Hanemaaijer is lid van de Orde van Organisatie Adviseurs. Indien blijkt dat de
Opdrachtgever geen genoegen neemt met de afhandeling van de klacht, staat het
de Opdrachtgever vrij een klacht in te dienen bij de tuchtcommissie van de Orde
van Organisatie Adviseurs.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Mieke Hanemaaijer en de door Mieke Hanemaaijer
bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Mieke Hanemaaijer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Mieke Hanemaaijer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Mieke Hanemaaijer is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Mieke Hanemaaijer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is
de aansprakelijkheid van Mieke Hanemaaijer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde
van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Mieke Hanemaaijer is in ieder geval steeds beperkt tot
het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Mieke Hanemaaijer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mieke Hanemaaijer
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mieke Hanemaaijer
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden. Mieke Hanemaaijer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mieke Hanemaaijer
of door hem ingeschakelde derden.

artikel 10 Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Mieke Hanemaaijer voor eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan
de oorzaak aan andere dan aan Mieke Hanemaaijer toerekenbaar is. Indien Mieke Hanemaaijer
uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever
gehouden Mieke Hanemaaijer zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Mieke Hanemaaijer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mieke Hanemaaijer
en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1. Mieke Hanemaaijer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen
op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mieke Hanemaaijer
heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij
geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van
derden wordt gebracht.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mieke Hanemaaijer partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Mieke Hanemaaijer is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin heeft Mieke Hanemaaijer het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten,
zonodig via de tuchtcommissie van de Orde van Organisatie Adviseurs.

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden worden gevoegd bij iedere offerte danwel opdrachtbevestiging. Tevens
zijn de voorwaarden bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd en op de website gepubliceerd.

2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen
van de rechtsbetrekking met Mieke Hanemaaijer.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de
uitleg daarvan.

Mieke Hanemaaijer

Organisatie advies

Utrechtseweg 27

6862AB Oosterbeek

Tel 0625051738

www.miekehanemaaijer.nl

info@miekehanemaaijer,nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 56744978