Mieke Hanemaaijer - organisatieadviseur

Fusie evaluatie

Opdrachtgever Brabantse Waard,

Brabantse Waard is op 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie van de corporaties Brabants Westhoek en Woningbouw Zevenbergen. De fusie vond plaats nadat uit onderzoek bleek dat dit grote voordelen zou hebben. Deze voordelen zijn vertaald in de fusiedoelstellingen.

Maar zijn die voordelen ook daadwerkelijk gerealiseerd? Wat is er waar gebleken van die onderzoeken en wat is (nog) niet waar? En zijn er ook niet voorziene voordelen of nadelen te constateren?

Het evaluatie onderzoek brengt de gerealiseerde maatschappelijke-, economische- en bedrijfsmatige meer- en minderwaardes in beeld. Het geeft inzicht in wat is bereikt, maar ook in wat nog beter kan. Natuurlijk zijn er externe omstandigheden (bv overheidsbeleid) die invloed hebben en goed geduid moeten worden. Dit vraagt kennis van de sector, van organisatieontwikkeling en onafhankelijkheid.

De evaluatie heeft plaatsgevonden op een viertal thema's, te weten:

 

De beoogde volkshuisvestelijke meerwaarde, de beoogde meerwaarde voor de klant, voor de financiële positie en voor de organisatie. Binnen de thema's zijn indicatoren benoemd op basis van de fusiedocumenten, jaarstukken, beleidsplannen en de bij de fusie gemaakte governance afspraken. Vervolgens is de situatie van 2010 en 2012 in kaart gebracht op basis van reguliere documenten en onderzoeksrapporten (o.a. de visitatie, imago onderzoek) en interviews met sleutelfiguren (onder andere de OR). De analyse heeft de vorm van het stoplichten model.

De kern van de evaluatie is de rapportage, waarin de behaalde resultaten per thema worden benoemd. De opbrengst voor Brabantse Waard ligt vooral in de bijbehorende adviesbrief, waarin niet alleen wordt aangegeven welke verbeteringen mogelijk zijn, maar ook hoe deze kunnen worden opgepakt.

 

 

© 2013-2014 Mieke Hanemaaijer, organisatieadviseur