Mieke Hanemaaijer - organisatieadviseur

Strategie

Kernthema: Strategie is kiezen

Staat u voor de keuze  alles te houden zoals het was of een andere route in te slaan? Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Welke kiest u en waarom? Strategieontwikkeling is een keuzeproces, is het afwegen van onzekerheden en het formuleren van de ambitie en er zijn vele instrumenten om het keuzeproces te faciliteren. Bij mij gaat het er om instrumenten en werkvormen zodanig in te zetten dat er een gedragen strategie wordt gekozen, dat de verschillende belangen worden gehoord en nieuwe wegen gezamenlijk worden verkend. Dat betekent dat de strategie niet een voortzetting van het bestaande kan zijn én dat het intern en extern kan rekenen op draagvlak.

'Prestatieafspraken vragen een procesbegeleider, die gezien de verschillende belangen, zowel inhoudelijk expertise als bestuurlijk sensitieve proceservaring meebrengt'.

Opdrachten afgelopen drie jaar:

© 2013-2014 Mieke Hanemaaijer, organisatieadviseur