Main menu

Wooncoöperatie ongewenste vreemdeling?

De wooncoöperatie: is de rechtsvorm een grotere blokkade dan de financiering?

De Woningwet maakt de oprichting van wooncoöperaties mogelijk. Het enthousiasme leek aanvankelijk groot, maar in de praktijk blijkt dat er weinig van de grond komt. Hoe kan dat?

Ligt het grootste obstakel voor de wooncoöperatie misschien in de rechtsvorm die is gekozen in de Woningwet? De woningwet spreekt over de wooncoöperatie, maar daarmee wordt niet een coöperatieve vereniging bedoeld (ex art 53 BW2). Bedoeld wordt een ‘gewone’ vereniging (ex art 26 BW).

Hoe kun je als corporatie verwachten dat een ‘wooncoöperatie’, die een vereniging is, het beter kan dan een woningcorporatie?

De vereniging als rechtsvorm is een bekende in de volkshuisvesting. In de volkshuisvesting zijn de afgelopen jaren heel veel verenigingen in stichtingen omgezet. Dit omdat de vereniging te onvoorspelbaar, te onprofessioneel en te ondemocratisch zou zijn! Of ging het toch vooral om het feit dat die vergaande vorm van medezeggenschap als bedreigend werd ervaren? Lees meer: Wooncoöperatie ongewenste vreemdeling?

Wooncoöperatie haalbaarheidsonderzoek

Bouwstenen voor de wooncoöperatie

Rapport van het in opdracht van Platform31 uitgevoerde onderzoek naar de businesscase van vier wooncoöperaties in oprichting. Met behulp van het CANVAS-model is de haalbaarheid in kaart gebracht en is een aantal valkuilen duidelijk geworden. Het rapport is een hulpmiddel om uw eigen businesscase te onderzoeken.

Gelijktijdig met het onderzoek is een rekeninstrument ontwikkeld in samenwerking met Finance Ideas. Hiermee kunnen verschillende financiele scenario's worden doorgerekend, door aan de knop van de huurprijs, de verwervingsprijs, de onderhoudskosten, de zelfwerkzaamheid en/of de financiering te draaien.  

Governance nieuwe stijl is 'Maatschappelijk gedreven governance'

De samenleving verwacht goed bestuurlijk gedrag van maatschappelijke organisaties. Maar wat is dat? Zijn dat meer regels? In onze adviespraktijk zie ik een groeiende behoefte en noodzaak om de verhouding tussen commissarissen, bestuur en maatschappij opnieuw te ijken, een toezichtsvisie te formuleren, te leren van elkaar. In de publicatie 'Maatschappelijk gedreven governance' wordt dieper ingegaan op deze visie, waarin de relatie met de buitenkant is verwoord en die laat zien hoe bestuur en commissarissen hun governance toekomstbestendig maken. Hier zijn keuzes mogelijk die u vanuit drie overnancemodellen worden aangereikt. Ook komen ontwikkelingen in relatie met de maatschappij aan de orde. Deze ontwikkelingen worden doorgetrokken naar het intern functioneren en naar de kwaliteitsslag die in de governance wordt gemaakt.

De toon van de publicatie is die van samen werken aan herstel van vertrouwen. 'Niet meer, maar beter' door met elkaar in dialoog invulling te geven aan maatschappelijk gedreven governance. Hier ga ik graag met u het gesprek over aan.

Subcategorieën

Zoeken